R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

Chiến thuật R

0 0 Vote
Instructor

Chiến thuật R

Buổi thứ sáu mươi bảy về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về Chiến thuật R.

Chiến thuật R

Chiến thuật R tạo ra các tín hiệu mạnh và đáng tin cậy mặc dù cấu trúc và phương pháp khá đơn giản. Người giao dịch có thể xác định chiều của xu hướng và các điểm pivot quan trọng h´nh thành ở phần cuối của xu hướng thông qua chiến thuật R. Người giao dịch có thể sử dụng chiến thuật R bên cạnh các đường hỗ trợ và kháng cự mạnh.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Khung thời gian

Người giao dịch có thể khai thác chiến thuật R trong tất cả các khung thời gian, tuy nhiên, các tín hiệu đáng tin cậy nhất có thể xuất phát từ khung thời gian H1 hoặc các khung dài hơn.

Ku hiệu

Chiến thuật R được áp dụng cho tất cả các ku hiệu: Ngoại tệ, Hàng hóa và Cổ phiếu.

Các công cụ hỗ trợ

Người giao dịch có thể kết hợp chiến thuật R với các mẫu h´nh RSI, Nến, Phân kỳ, Phân kỳ tiềm ẩn và Fibonacci.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Lưu u quan trọng

Người giao dịch nên cân nhắc các yếu tố sau:

 1. Giá thị trường phải chạm đường hỗ trợ ít nhất 2 lần. Đường hỗ trợ với hơn 4 lần chạm là đường hỗ trợ lu tưởng.
 2. Một đường hỗ trợ thích hợp có một góc lớn hơn 150, và sẽ trở nên lu tưởng nếu có một góc lớn hơn 25 độ.
 3. Các khung thời gian phù hợp là H4 và các khung dài hơn.
 4. Nếu giá thị trường trở lại theo hướng đường kháng cự một cách đáng kể sau khi cắt một đường kháng cự đó, khi đó chiến thuật R sẽ trở nên kém hiệu quả.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Tín hiệu Bán

Khi một giá cắt đường kháng cự về phía đỉnh với các nến hoàn chỉnh  phía trên đường kháng cự và sau đó quay trở về phía đường kháng cự đó, nếu giá đi qua đường kháng cự về phía đáy và giá Đóng của một nến h´nh thành phía dưới đường này, khi đó một tín hiệu bán sẽ được tạo ra sau khi giá di chuyển xuống thấp hơn giá Sàn của nến đó.

Ba giá Chốt lời có thể được rút ra dựa vào:

 1. Chiều dài của nến Bearish h´nh thành phía dưới một đường kháng cự bằng với X1, v´ thế, giá TP thức nhất có thể thấp hơn X1 pip so với giá khởi điểm.
 2. Khoảng cách giữa giá Sàn của nến đa cho và giá Trần của nến trên đỉnh cuối cùng bằng với X2, v´ thế, người giao dịch có thể xem xét giá TP thấp hơn X2 pip so với giá khởi điểm.
 3. Nếu một mẫu h´nh mạnh h´nh thành trong khu vực này, người giao dịch có thể cân nhắc giá TP thứ ba thông qua mẫu h´nh này.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

Giá SL có thể được xác định tùy theo giá TP mà người giao dịch lựa chọn.

Trên biểu đồ, sau khi giá thị trường đa chạm đường kháng cự 4 lần, nó cắt đường đa cho về phía đỉnh, sau đó quay trở về phía đáy. Khi một nến h´nh thành phía dưới đường kháng cự đa cho, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán. Giá TP có thể được xác định bằng chiều dài nến Bearish, khoảng cách giữa giá Sàn của nến này đến giá Trần của nến trên đỉnh kế tiếp, và một mẫu h´nh Cờ trong khu vực này cũng có thể được xác định trong một khung thời gian ngắn hơn. Giá SL thay đổi tùy theo giá TP được chọn,

Những lưu u đặc biệt

 1. Khi giá tăng về phía đường kháng cự mà không chạm hay cắt bất cứ đường g´, nếu một nến Bearish mạnh h´nh thành gần đường kháng cự, th´ một tín hiệu Bán mạnh và đáng tin cậy sẽ được tạo ra sau khi giá di chuyển xuống thấp hơn nến Bearish. Ở biểu đồ bên trái, giá không thể cắt đường kháng cự nghiêng, và sau khi giá tiến lên gần đường này, một nến Mây Đen/Bao trùm được h´nh thành. V´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán phía dưới giá Sàn của nến đa cho.
 2. Sau khi giá đi qua đường kháng cự và quay trở lại phía nó, nếu một nến Bullish h´nh thành trên đường kháng cự, khi đó một tín hiệu Mua đáng tin cậy sẽ được tạo ra. Ở biểu đồ bên phải, giá thị trường đa đi qua đường kháng cự. Giá thị trường không thể đi qua đường này về phía đáy sau khi đa trở lại phía đường này lần nữa. Một nến Đường xuyên phá/Bao trùm đa h´nh thành trên đường kháng cự này, v´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua. Sau khi giá cắt đường kháng cự về phía đáy, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán thấp hơn nến Bearish.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Tín hiệu Mua

Khi giá vượt qua đường kháng cự về phía đáy với các nến hoàn chỉnh phía trên đường kháng cự và sau đó trở về phía đường kháng cự đa cho, nếu giá cắt đường kháng cự về phía đỉnh và giá Đóng của nến h´nh thành phía trên đường này, th´ khi đó một tín hiệu Mua được tạo ra sau khi giá lên cao hơn giá Trần của nến đó.

Ba giá Chốt lời có thể rút ra như sau:

 1. Chiều dài của nến Bullish h´nh thành phía trên đường kháng cự bằng với X1, v´ thế, giá TP thứ nhất có thể cao hơn X1 pip so với giá khởi điểm
 2. Khoảng cách giữa giá Trần của nến đa cho với giá Sàn của nến trên đáy cuối cùng bằng X2, v´ vậy, người giao dịch có thể cho giá TP cao hơn X2 pip so với giá khởi điểm
 3. Nếu một mẫu h´nh mạnh h´nh thành trong khu vực này, người giao dịch có thể xem xét giá TP thứ ba thông qua mẫu h´nh này.

Giá SL có thể được xác định dựa vào giá TP mà người giao dịch lựa chọn.

Trên biểu đồ, sau khi giá thị trường chạm đường kháng cự 5 lần, giá tiếp tục cắt đường đa cho về phía đáy, sau đó trở lại về phía đỉnh. Khi một nến h´nh thành phía trên đường kháng cự đa cho, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua. Giá TP có thể đường xác định bằng chiều dài nến Bullish, khoảng cách giữa giá Trần của nến này với giá Sàn của nến trên đáy cuối cùng. Tuy nhiên, không có một mẫu h´nh hợp lệ nào trong khu vực này. Giá SL thay đổi tùy theo giá TP được chọn.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

Những lưu u đặc biệt

 1. Khi giá giảm về hường đường kháng cự mà không cắt bất cứ đường nào, nếu một nến Bullish mạnh h´nh thành gần một đường kháng cự, khi đó một tín hiệu Mua mạnh và đáng tin cậy được tạo ra sau khi giá tiến lên phía nến Bullish đó. Ở biểu đồ bên trái, giá không thể cắt đường kháng cự đi xuống trong một thời gian dài, sau khi giá giảm xuống gần đường này một nến Bullish h´nh thành. V´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên giá Trần của nến đa cho.
 2. Sau khi giá vượt qua đường kháng cự và trở lại phía đường này, nếu một nến Bearish mạnh h´nh thành trên đường kháng cự, khi đó một tín hiệu Bán đnág tin cậy sẽ được tạo ra. Ở biểu đồ bên phải, giá thị trường đa vượt qua đường kháng cự. Giá thị trường không thể vượt qua đường này về phía đỉnh sau khi giá trở về phía đường này. Một nến Bao trùm đa h´nh thành trên đường kháng cự này, v´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Biểu đồ GBPUSD trên khung thời gian Ngày, người giao dịch có thể xác định chiến thuật R trên một xu hướng đi lên. Sau khi giá thị trường chạm đường kháng cự 3 lần, cuối cùng th´ giá cắt đường này về phía đỉnh. Khi đó giá thị trường quay về phía đáy của nến Bearish h´nh thành phía dưới đường kháng cự. Người giao dịch có thể đặt một lênh Bán phía dưới nến này. Chiến thuật này giúp xác định thành công điểm pivot tại phần cuối của xu hướng.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Một ví dụ khác trên một xu hướng đi xuống, giá thị trường đa chạm một đường kháng cự mạnh, tuy nhiên, đường kháng cự này không thể bị cắt. Tại một điểm nhất định gần đường kháng cự, một nến Bao trùm/Đường xuyên phá h´nh thành. V´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến đa cho.

Có rất nhiều tín hiệu được tạo ra bởi chiến thuật này, giống như ví dụ này. Sau 4 lần chạm bởi giá thị trường, đường kháng cự cuối cùng cũng gay ở phía đáy. Một nến Bao trùm tăng giá đóng phía trên đường kháng cự, nhờ đó, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến này với giá TP cao hơn 65 pip so với giá khởi điểm. Ở đây cũng tồn tại một Ngưỡng mạnh. Một ví dụ khác của chiến thuật này trên một xu hướng đi lên. Giá thị trường chạm đường kháng cự đi lên 4 lần. Cuối cùng, đường kháng cự đa cho bị cắt bởi xu hướng thị trường, theo sau là một xu hướng đi xuống. Sau khi một nến Bearish h´nh thành phía dưới đường kháng cự, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá khởi điểm nằm dưới nến này. Giá TP có thể thấp hơn 63 và 84 pip so với giá khởi điểm. Một ví dụ khác, trong đó giá thị trường đa chạm đường kháng cự 4 lần và sau một lần xuyên phá th´ đường này trở lại phía đáy. Sau một nến Bearish người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá TP thấp hơn giá khởi điểm 85 pip.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Trên một xu hướng đi xuống, giá thị trường có thể cắt đường kháng cự về phía đáy sau 4 nỗ lực bất thành. Sau khi giá thị trường tiếp tục di chuyển lên trên đường kháng cự, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến Bullish này. Bên cạnh chiến thuật này, mẫu h´nh nến đặc biệt cũng đa h´nh thành tại đây. Giá TP có thể cao hơn 97 hay 155 pip so với giá khởi điểm. Giá thị trường có thể tăng lên cao hơn giá khởi điểm 220 pip.

Một ví dụ khác của chiến thuật R là nguời giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá TP thấp hơn 63 pip so với giá khởi điểm. Người giao dịch có thể sử dụng chiến thuật hữu ích này cho mọi ku hiệu. Ví dụ, một xu hướng đi lên trên một biểu đồ Ngày, giá đa chạm đường kháng cự 4 lần cho đến khi cắt đường này về phía đỉnh. Sau khi giá đa giảm xuống dưới bên dưới kháng cự, người giao dịch có thể đặt mổ lệnh Bán thấp hơn nến Bao trùm giảm giá này với giá TP thấp hơn 308 pip so với giá khởi điểm. Một chiến thuật R khác cho thấy rằng lệnh Bán trước đó có thể có giá TP dài hơn, thấp hơn 650 so với giá khởi điểm. Giá thị trường đạt đến giá TP giả định. Hai chiến thuật R đặt bên cạnh nhau. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên đường kháng cự dài, khi một nến Bao trùm tăng giá được h´nh thành. Giá TP thứ nhất của lệnh Bán trước có thể thấp hơn 308 pip so với giá khởi điểm và giá TP thứ hai, xét theo chiến thuật R, có thể thấp hơn 650 pip so với giá khởi điểm. Chiến thuật này áp dụng được cho tất cả các khung thời gian. Trên biểu đồ Vàng, người giao dịch có thể vẽ một chiến thuật R tạo ra một lệnh Bán phía dưới nến Bao trùm. Giá TP có thể thấp hơn 394 pip so với giá khởi điểm. Giá giảm 390 pip, nằm ở khoảng 1171 USD. Tín hiệu Bán này được tạo ra trái với giả định của một số người giao dịch v´ họ đoán rằng giá Vàng sẽ tăng lên sau khi giá đa đạt 1900 USD.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Người giao dịch phải thực hành thật nhiều lần để phát triển khả năng sử dụng chiến thuật phù hợp và đáng tin cậy này giúp xác định các điểm đảo chiều và điểm tiếp diễn.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates