Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Tiếp tục xu hướng và đảo chiều đầu và vai

10 1 Vote
Instructor

Tiếp tục xu hướng và đảo chiều đầu và vai

Buổi thứ ba mươi về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay mẫu h´nh tiếp tục xu hướng và đảo chiều đầu và vai sẽ được bạn đến một cách chi tiết. Trước khi giải thích tiếp về các mẫu h´nh này, nhà giao dịch phải t´m hiểu một số vấn đề bắt buộc sau.

Xu hướng đi xuống v?ng cổ (Neckline Downtrend)

Đường v?ng cổ có thể được vẽ bởi nhà giao dịch bằng cách nối điểm đáy của vai trái với điểm đáy của vai phải. Điểm đáy bên trái nằm giữa vai trái và đầu, c?n điểm đáy bên phải nằm giữa đầu và vai phải. V´ đầu và vai là một mẫu h´nh đảo chiều, mô h´nh này sẽ được h´nh thành trên xu hướng đi lên, hệ quả là xu hướng được đoán trước sẽ đi xuống khi giá thị trường cắt đường v?ng cổ.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Xu hướng đi lên v?ng cổ (Neckline Uptrend)

Tương tự đường v?ng cổ có thể được vẽ bởi người giao dịch bằng cách nối đỉnh của vai trái với đỉnh của vai phải. Đỉnh trái nằm giữa vai trái và đầu, c?n đỉnh phải nằm giữa đầu và vai phải. V´ dạng đầu và vai này sẽ được h´nh thành ở xu hướng đi xuống, hướng dự đoán của giá sẽ là hướng đi lên sau khi nó vượt qua đường v?ng cổ.

Độ cao H (H height)

Một đường thẳng đứng giữa đỉnh đầu và đường v?ng cổ trong xu hướng đi xuống, hay đáy đầu và đường v?ng cổ.

Giá vào (Entry price)

Giá vào của lệnh là vị trí mà đường v?ng cổ cắt giá thị trường.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Chốt lời (Take profit)

Take Profit bằng với giá trị H hoặc nửa H.

Dừng lỗ (Stop loss)

Ở xu hướng đi xuống, Stop Loss sẽ cao hơn đỉnh điểm của vai phải, c?n ở xu hướng đi lên giá Stop Loss có thể được đặt dưới điểm đáy của vai phải.

Nụ hôn cuối (Last kiss)

Nụ hôn cuối, là điểm thuận lợi mà ở đó người giao dịch có thể đặt lệnh, nó xảy ra khi giá trở về đường v?ng cổ sau khi đa cắt qua nó lúc trước.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Các đồ thị minh họa chi tiết các mẫu h´nh đầu và vai khác nhau. Có ba loại đảo chiều tuy nhiên không khác biệt nhau là mấy. Trong xu hướng đi lên, ở đồ thị đầu, giá di chuyển theo hướng đi lên tới khi nó đến đỉnh vai trái, sau đó nó sẽ xuống nhẹ và tiếp đó là đi lên cho đến đỉnh đầu, rồi lại xuống, và cuối cùng xuống qua mức v?ng cổ và tiếp tục đi xuống. Biểu đồ ở giữa cho thấy một ví dụ khác nữa của xu hướng đi lên. Vai trái, đầu và vai phải được h´nh thành và đường v?ng có thể được vẽ trong xu hướng đi lên bằng cách nối đáy vai trái với đáy vai phải. H là đường dọc từ đỉnh đầu đến đường v?ng cổ. Đường v?ng cổ đôi khi là đường nằm ngang nhưng thường th´ nó là đường dốc. Đồ thị trên cùng bên phải cho thấy đường v?ng cổ là đường dốc và ở đó nhà giao dịch không đặt lệnh nào do giá vào không phù hợp hoặc trễ.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

Ở xu hướng đi xuống, đường v?ng cổ nối đỉnh vai trái với đỉnh vai phải. H là đường dọc giữa đáy đầu và đường v?ng cổ. Đường v?ng cổ hướng xuống được hiển thị trên biểu đồ bên trái, c?n v?ng cổ hướng lên được hiển thị ở biểu đồ bên phải với điểm phá vỡ trễ và điều này không thích hợp để đặt lệnh. Giá vào là giá phá vỡ mà ở đó giá cắt đường v?ng cổ, v´ vậy ở xu hướng đi lên nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán ở điểm phá vỡ, ở 3 đồ thị trên cùng. 3 đồ thị dưới cùng cho thấy thị trường đi xuống, và ở đây nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại giá phá vỡ. Stop Loss ở lệnh bán có thể cao hơn đỉnh vai phải trong khi ở lệnh mua nó có thể thấp hơn đáy vai phải.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Có 3 loại quan hệ khác nhau giữa H và vai phải. Biểu đồ bên trái cho thấy mẫu h´nh mà chiều cao vai phải thấp hơn H/2. Loại đầu và vai này tín hiệu cơ hội tốt nhất để đặt lệnh bán. Đồ thị ở giữa cho thấy H/2 bằng chiều cao của vai phải, v´ vậy TP và SL có cùng giá trị nhưng ở hướng ngược nhau. Đồ thị bên phải cho thấy chiều cao vai phải cao hơn H/2. Trong loại này giá trị SL sẽ lớn hơn TP, vậy loại này không được khuyến khích đặt lệnh. TP đa số được đặt ở giá trị có khoảng cách H/2 so với điểm phá vỡ. Đồ thị bên trái phía dưới tín hiệu điều kiện tốt nhất để đặt lệnh bán, mà trong đó đường v?ng cổ có hướng đi lên. Đồ thị phải bên dưới cho thấy điều kiện xấu nhất mà nhà giao dịch đặt lệnh bán, trong đó đường v?ng cổ đi xuống.

Mẫu h´nh đầu và vai giảm giá và tăng giá có cùng điều kiện và h´nh thức với nhau nếu xét về quan hệ giữa chiều cao vai phải và H/2.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Xu hướng tiếp tục đầu và vai (Continuation Head and shoulder)

Xu hướng tiếp tục đầu và vai được hiển thị trên các đồ thị sau. Đồ thị bên trái cho thấy xu hướng đi lên, sau đó giảm nhẹ. Vai trái, đầu và vai phải h´nh thành với hướng đi lên cắt đường v?ng cổ. Rất ro nhận thấy xu hướng tiếp tục đi lên sau khi đầu và vai h´nh thành, bởi vậy mẫu h´nh này được xếp vào dạng xu hướng tiếp tục. Ở đồ thị bên phải, xu hướng tiếp tục đầu và vai ở xu hướng đi xuống được h´nh thành.

Đầu và vai là một mẫu h´nh độc nhất cung cấp cả hai dạng xu hướng tiếp tục và đảo chiều.

Người giao dịch có thể xem một số ví dụ trên MT4. Ví dụ, đây là đầu và vai đảo chiều. Nhà giao dịch có thể vẽ nó với tùy chọn Trendline ở thanh công cụ. Vai trái được theo sau bởi đầu và vai phải, nên đường v?ng cổ được vẽ rất dễ dàng. Sự dịch chuyển xu hướng có thể được dự đoán bời cách sử dụng mẫu h´nh Fibonacci ở đường H. Fibonacci cho thấy xu hướng đi qua mức H/2 và sau đó đi xuống, tuy nhiên, nó cắt khoảng H từ điểm phá vỡ. Nhà giao dịch nên thực tập thật nhiều để phát triển kỹ năng giao dịch. Nên vẽ mẫu h´nh đầu và vai không đối xứng hơn v´ nó khó để nhận diện.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Một ví dụ khác, với vai trái dài và sau đó là đầu và vai phải nhỏ, trong đó đường v?ng cổ đi lên. Cả hai điểm đáy trái và phải được nối với nhau, và mẫu h´nh Fibonacci được vẽ với dạng thẳng đứng ở H, sau đó nó có thể được chuyển qua điểm phá vỡ để nhận biết điểm H/2 và H. Xu hướng đa theo hướng đi xuống và vượt qua giá H/2. Trong ví dụ này, người giao dịch có thể vẽ mẫu h´nh đầu và vai khác, tuy nhiên, điểm phá vỡ h´nh thành quá trễ. Mẫu h´nh xu hướng tiếp tục đầu và vai có thể được vẽ dễ dàng trên xu hướng đi xuống. Đường v?ng cổ có thể được vẽ bằng cách nối đáy phải và đáy trái, và nó sẽ có hướng đi lên. Mẫu h´nh Fibonacci có thể giúp nhà giao dịch t´m thấy giá H/2 và H dễ dàng, như trong ví dụ trước. Cả hai giá H và H/2 đều được đạt đến bởi giá thị trường.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Một ví dụ khác có thể được t´m thấy ở khung thời gian D1. Trong xu hướng đi lên, mẫu h´nh xu hướng tiếp tục đầu và vai có thể được vẽ. Một Fibonacci minh họa được đặt trên đường H. Nhà giao dịch có thể di chuyển đường Fibonacci để giảm nhiễu ở đồ thị. Giá H/2 và H đa được đạt đến bởi xu hướng thị trường sau này. Có rất nhiều ví dụ về các khung thời gian khác nhau của một ku hiệu. Nhà giao dịch có thể t´m thấy mẫu h´nh đầu và vai ở khung thời gian H4, để một vùng có thể được đánh dấu và nghiên cứu tiếp tục. Vai trái, đầu và vai phải có thể được nhận biết dễ dàng. Ở mỗi mẫu h´nh vai có độ dài khác nhau, v´ vậy đầu và vai có thể là mẫu h´nh không đối xứng. Một mẫu h´nh đảo chiều đầu và vai khác trong thị trường đi xuống. Mẫu h´nh trước là đường đi lên, c?n mẫu h´nh trong ví dụ gần đây có đường v?ng cổ đi xuống.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates