Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Forex Trading Signals

Các tín hiệu của Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Các tín hiệu của Andrew’s Pitchfork

Buổi thứ bốn mươi bảy về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay tín hiệu của Andrew’s Pitchfork sẽ được bàn đến một cách chi tiết.

Mẫu tín hiệu thứ nhất

Trong dạng bullish, sau khi giá đa đạt đến pivot thứ ba, nó sẽ tăng đến đường pivot thứ nhất. Sau đó giá sẽ giảm đến đường pivot thứ ba. Lệnh bán có thể được đặt trên điểm xuyên phá này với TP bằng với giá pivot thứ ba. SL có thể cao hơn điểm xuyên phá đến đỉnh cuối cùng chạm vào đường pivot thứ nhất. Một ví dụ trên xu hướng đi lên cho thấy giá đa đạt các điều kiện của mẫu này, v´ vậy giá đạt đến giá pivot thứ ba.

Trong dạng bearish, sau khi giá đa đạt đến pivot thứ ba, nó sẽ giảm đến đường pivot thứ nhất. Sau đó giá sẽ tăng đến đường pivot thứ ba. Lệnh mua có thể được đặt trên điểm xuyên phá này với TP bằng với giá pivot thứ ba. SL có thể cao hơn điểm xuyên phá đến đỉnh cuối cùng chạm vào đường pivot thứ nhất.

Andrew’s Pitchfork Signals - Pivot and Trigger Lines and Levels, Breakpoints, MetaTrader MT4 Price Chart

Mẫu tín hiệu thứ hai

Trong dạng bullish, sau khi giá đa đạt đến pivot thứ ba, nó sẽ tăng đến đường pivot thứ nhất. Sau đó giá sẽ giảm đến đường pivot thứ ba một lần nữa, nhưng trước khi chạm đường này nó sẽ đổi hướng. Lệnh mua có thể được đặt trên điểm đảo chiều này với TP bằng với giá pivot thứ nhất. SL có thể thấp hơn đường pivot thứ ba.

Trong dạng bearish, sau khi giá đa đạt đến pivot thứ ba, nó sẽ giảm đến đường pivot thứ nhất. Sau đó giá sẽ tăng đến đường pivot thứ ba một lần nữa, nhưng trước khi chạm đường này nó sẽ đổi hướng. Lệnh bán có thể được đặt trên điểm đảo chiều này với TP bằng với giá pivot thứ nhất. SL có thể cao hơn đường pivot thứ ba.

Một dạng bullish có thể được vẽ trên MT4. Sau khi giá đa quay về từ đường pivot thứ nhất, nó không vượt qua hay chạm vào đường pivot thứ ba. V´ vậy, lệnh mua có thể được đặt lên đáy cuối với giá TP bằng với giá của đường pivot thứ nhất vừa cắt.

Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Point on Awesome Oscillator - Pivot and Trigger Lines

Mẫu tín hiệu thứ ba

Trong dạng bullish, sau khi giá đa đạt đến pivot thứ ba, nó sẽ tăng nhưng không cắt hay chạm đường pivot thứ nhất, nên nó sẽ đổi hướng đi xuống một lần nữa. Sau khi giá đa qua đường Trigger, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán với TP bằng với giá pivot thứ nhất. Giá SL sẽ nằm giữa điểm xuyên phá và đỉnh cuối cùng.

Trong dạng bearish, sau khi giá đa đạt đến pivot thứ ba, nó sẽ giảm nhưng không cắt hay chạm đường pivot thứ nhất, nên nó sẽ đổi hướng đi lên một lần nữa. Sau khi giá đa qua đường Trigger, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua với TP bằng với giá pivot thứ nhất. Giá SL sẽ nằm giữa điểm xuyên phá và đáy cuối cùng.

Andrew’s Pitchfork Signals - Median Line, Support and Resistance Levels, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit

Ở ku hiệu USDJPY, giá đa h´nh thành dạng Andrew’s Pitchfork này. Giá không chạm vào đường pivot thứ nhất sau khi nó đa vượt qua pivot thứ ba, v´ vậy, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua sau khi đường Trigger bị vượt qua. Giá TP được đạt đến trong mẫu h´nh này nếu lệnh mua đa được đặt.

Nhà giao dịch nên tập luyện nhiều lần để hoàn thiện khả năng nhận biết mẫu h´nh hợp lệ và chính xác.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates